Vyučované předměty

Na půdě Přírodovědecké fakulty UK je vyučován předmět:

Geografie dopravy (Geography of Transport)

Garant předmětu: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.

Semestr (hodinová dotace, zakončení): zimní (1/1, Zk)

Cílem přednášky/semináře je představit studentům základní přístupy a témata frekventovaná v současné geografii dopravy. Důraz je kladen na specificky dopravní témata, která nejsou náplní přednášek z Ekonomické geografie. Seminární část umožňuje intenzívní zapojení studentů do výuky formou průběžných prezentací seminárních prací, skupinových prací, diskusí apod.

Vybraná témata:

 • Úvod: teoreticko-metodologický vstup do geografie dopravy
 • Vznik a vývoj dopravních cest
 • Globální úroveň: letecká a námořní doprava
 • Mezoregionální úroveň: Vliv dálniční infrastruktury na regionální a lokální rozvoj; Rozvoj vysokorychlostních železnic ve světě, Evropě a Česku
 • Mikroregionální úroveň: Doprava na venkově – dopravní dostupnost periferií, dopravně podmíněná sociální exkluze; Doprava ve městě, Rozvoj individuální automobilizace a jeho environmentální dopady; Mobilita a volba dopravního prostředku
 • Dopravní modelování: Interakce (gravitační model), akcesibilta v GIS, logistický model
 • Dopravní hierarchie středisek Česka a její vztah k organizaci osídlení; dopravní regionalizace
 • Exkurze do vybrané pražské dopravní instituce (po dohodě, půldenní)

 

Na půdě Fakulty dopravní ČVUT v Praze je vyčován předmět:

Geografie dopravních systémů

(Geography of Transport Systems)

Garant předmětu: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.

Semestr (hodinová dotace, zakončení): zimní (2/0, kz)

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problémy, kterými se zabývá geografie dopravy především ve vazbě na dopravní plánování. Kromě získání teoretických znalostí je součástí kursu rovněž představení základních metod dopravně geografického výzkumu (např. regionalizace, měření dopravní dostupnosti, hodnocení úrovně dopravní obslužnosti, apod.).

Témata:

 • Úvod do studia dopravy z geografických hledisek – předmět studia geografie dopravy a jeho vývoj, aktuální výzkumná témata.
 • Územní diferenciace dopravního systému Česka – územní diferenciace dopravních příležitostí obyvatel (rozdíly ve vybavenosti dopravní infrastrukturou, míra automobilizace, úroveň nabídky veřejné dopravy) a poptávky po přepravě.
 • Územní diferenciace dopravního systému Evropy a světa – hlavní rozdíly ve vybavenosti dopravní infrastrukturou, hlavní přepravní osy, konkurence jednotlivých módů, evropské strategické dokumenty v dopravě.
 • Sociogeografická regionalizace a její vztah k dopravě I. – Definice a vymezení regionu, hlavní regionotvorné procesy, vývoj prostorové organizace společnosti – koncentrace obyvatelstva a ekonomiky.
 • Sociogeografická regionalizace a její vztah k dopravě II. – sociogeografická regionalizace Česka (stav, tendence, vztah k územně administrativnímu členění státu, metropolitní areály).
 • Souvislosti sociogegrafické a dopravní regionalizace Česka – vývoj a hlavní změny v transformačním období, dopravní koncentrační areály.
 • Doprava a lokální a regionální rozvoj – silniční doprava (metody hodnocení, obecné dopady – generativní a distributivní efekt, případové studie)
 • Doprava a lokální a regionální rozvoj – železniční a letecká doprava (případové studie – VRT, letiště).
 • Prostorové interakce – teoretický a metodologický rámec, podmiňující faktory.
 • Hodnocení přepravních vztahů – kritická analýza dostupných dat, aplikace základních modelů.
 • Výzkum mobility I. – dopravní chování, volba dopravního prostředku a její vliv na „modal-split“; paradigma „nové mobility“ v dopravních výzkumech.
 • Výzkum mobility II. – možnosti hodnocení dělby přepravní práce (dostupná data, aplikace základních modelů).
 • Konkurenceschopnost dopravních módů – konkurenceschopnost na různých řádovostních úrovních (svět, kontinent, stát), časová dostupnost, konkurence alternativního módu a její vliv na „modal-split“, případové studie.
 • Praktické využití dopravně-geografické analýzy v dopravním plánování – vymezení hlavních středisek osídlení a přepravních proudů, vliv na plánování dopravní obsluhy území.