Projekt Nová mobilita

Nová mobilita – vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace

Pro členy Výzkumného centra dopravní geografie při Přírodovědecké fakultě UK je v rámci tohoto projektu základním cílem identifikace faktorů, které ovlivňují adaptace mobilitního chování populace v případě nabídky nové dopravní technologie s důrazem především na vysokorychlostní železniční dopravu. Odborný tým zpracovává mj. analýzu současného stavu dopravních proudů mezi metropolitními centry v kontextu uvažovaných vysokorychlostních železničních spojení i mezi ostatními centry různých úrovní (regionální a lokální) a periferních (příhraničních i vnitřních) území. Dále je posuzován stav mobilitního chování každodenního i nedenního charakteru. Základem veškerého výzkumu je pak zejména rozsáhlá rešeršní práce zaměřená na získání informací o reálných změnách mobilitního chování po otevření vysokorychlostních tratí v různých evropských státech a regionech.

Výsledkem práce členů CEDOG bude mj. komparativní studie a identifikace hlavních faktorů ovlivňujících mobilitu včetně jejich váhy na jednotlivých řádovostních úrovních – tj. např. rozdíly ve faktorech ovlivňujících chování cestujících na regionální a nadregionální úrovni. Pozornost bude věnována také dopravní indukci, tedy potenciálu dopravy generované novou dopravní infrastrukturou, novou dopravní příležitostí. Realizováno je také pilotní spotřebitelské šetření dotazníkovým průzkumem na reprezentativním vzorku obyvatel o ochotě dojíždět za prací při lepší časové dostupnosti vlivem potenciální výstavby vysokorychlostní tratě.

Hlavním řešitelem projektu je docent Martin Kvizda z Masarykovy univerzity v Brně a do mezisektorové a mezioborové spolupráce se zapojí kromě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, také dvě fakulty Univerzity Karlovy. Fakulta sociálních věd a již zmíněný tým z Přírodovědecké fakulty. Partnery projektu jsou mimo univerzit také České dráhy, a.s., OLTIS Group a.s., Siemens, s.r.o., Statutární město Brno a Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Významným aspektem projektu je také mezinárodní spolupráce s výzkumnými a univerzitními pracovišti v Leedsu, Vídni, Krakově, Žilině a dalších. Celkový rozpočet projektu přesahuje 85 milionů Kč.

Obecným cílem projektu je zintenzivnit mezisektorovou a mezioborovou spolupráci v rámci výzkumu změn mobilitního chování populace v kontextu rozvoje vysokorychlostních železnic v ČR. V rámci projektu bude vytvořena odborná platforma propojující výzkumné organizace, subjekty aplikační sféry a instituce veřejné sféry, která se bude komplexně zabývat socioekonomickými dopady tohoto fenoménu na společnost a kvalitu života obyvatel. Smyslem platformy je účinná výměna zkušeností, znalostí a informací mezi všemi zainteresovanými subjekty.

Řešitelský tým při Výzkumném centru dopravní geografie:

doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.

Vedoucí řešitelského týmu a garant modulu. Zabývá se geografií dopravních systémů, mj. hierarchizací dopravních uzlů a sítí v Česku, studiem vlivu dopravní dostupnosti a výstavby dálniční infrastruktury na rozvoj lokalit a regionů (s důrazem na periferní oblasti).

Kontakt: [email protected]

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

Vedoucí katedry geografie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Zabývá se sídelními a regionálními (dopravními) systémy, sociálněgeografickou regionalizací či organizací veřejné hromadné dopravy.

Kontakt: [email protected]

RNDr. Marek Komárek

Doktorský student oboru Sociální geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se dopravou ve venkovských oblastech, hierarchizací středisek (se zvláštním zřetelem na dopravní aspekty), regionalizací a měkkými faktory regionálního rozvoje.

Kontakt: [email protected]

Ing. Milan Kříž

Pracovník Ústavu logistiky a managementu na Dopravní fakultě při Českém vysokém učení technickém v Praze, specialista na dopravní systémy, dopravní plánování a modelování. Zabývá se mj. i konkurenceschopností veřejné dopravy.

Kontakt: [email protected]

Mgr. Michal Kowalski

Analytický pracovník Centra pro efektivní dopravu. Zabývá se mj. tvorbou mapových podkladů, prostorových, dopravních a síťových analýz.

Kontakt: [email protected]

Mgr. Tomáš Květoň

Doktorský student oboru Sociální geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se dopravním chováním obyvatel, prostorovou mobilitou a využitím tzv. „velkých dat“ (nejčastěji pořízených mobilními operátory).

Kontakt: [email protected]

Mgr. Jakub Petříček

Magisterský student oboru sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se mj. změnou volby dopravního prostředku (se zvláštním zřetelem na trasu Praha–Mnichov) v kontextu plánované výstavby vysokorychlostní železnice. Je členem Studentské komory akademického senátu.

Kontakt: [email protected]